logo Sierpc online

Newsy | Ogłoszenia | Forum Dyskusyjne | Księga pozdrowień | Hyde Park Zaloguj się | Rejestracja

Co proponujemy:
O mieście
Historia
Kultura
Zabytki
Informator
Sport
Sierpeckie linki
Galeria zdjęć
Archiwum
Strona główna
Jeśli masz jakieś pytania, propozycje, sugestie odnośnie historycznych stron "Sierpc online" napisz do nas!
Kalendarium
poprzednia strona
Na podstawie opracowania J.Burakowskiego

ok. 900-995
Mazowsze wcielono do państwa Polan. W miejsce dotychczasowych gródków plemiennych budowano duże twierdze książęce. Prawdopodobnie w tym okresie powstał gród w Sierpcu (najbardziej prawdopodobna lokalizacja: wzgórze w rejonie ulic: 11 Listopada, Podgórnej, Kilińskiego; Ostrów (rejon ulicy Żwirki i Wigury) lub obecny trójkąt między ulicami: Płocką i Piastowską).

1003
Erygowano parafię i zbudowano kościół na miejscu świątyni pogańskiej.

1047
Połączone siły Kazimierza Odnowiciela i władcy Rusi Kijowskiej - Jarosława Mądrego pokonały Miecława w krwawej bitwie nad rzeką Skrwą.

1065
Pierwsza zapisana data dotycząca grodu Sierpc - w tzw. Falsyfikacie mogileńskim powstałym w 1155r.

poł. XII w.
Prawdopodobnie powstała Kasztelania Sierpska, utworzona z części dotychczasowych kasztelanii płockiej i raciąskiej (kasztelania powiatowa, mniejsza, drążkowa).

8 V 1322
Książę płocki Wacław zezwolił na lokację w Sierpcu miasta na prawie średzkim oraz zwolnił jego mieszkańców od jurysdykcji książęcej.

1350
Pierwszy znany ze źródeł kasztelan sierpski - Jan z Łysakowa herbu Boleścic, poświadczony dla lat 1350 - 1363.

po 1351
Wybudowanie zamku w Sierpcu, staraniem starosty płockiego Dzierżki Kopacza. Zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego, ruiny wykorzystano do budowy klasztoru w pocz. XVIII w., fundamenty ostatecznie rozebrano w 1876r.

1356
Druga lokacja Sierpca na prawie magdeburskim. Nastąpił przyśpieszony rozwój miasta.
(inna możliwa data lokacji - 1389r., za rządów ks. mazowieckiego Siemowita IV.

Ok. 1380
Sierpc przeszedł w ręce prywatne - sądy ziemskie przeniesiono do Bielska.

1383
Co najmniej od tego roku Sierpc stanowił własność Jaśka Pilika herbu Rogala ("Jasko dictus Pilik de Sierpcz"), późniejszego wojewody czerskiego.

16 VIII 1399
Jaśko Pilik i wojewoda Abraham Socha wzięli udział w wyprawie księcia Witolda przeciw Tatarom i obaj polegli w bitwie nad rzeką Worsklą.

5 VII 1410
W Jeżewie k. Sierpca stacjonowało dowództwo armii polsko-litewskiej z królem Władysławem Jagiełłą i księciem Witoldem, ciągnąc przeciw Krzyżakom pod Grunwald.
Wojna polsko-krzyżacka na krótko przerwałą kontakty handlowe Sierpca z ziemiami krzyżackimi.

1410
W wyprawie grunwaldzkiej wziął udział Wojciech z Sierpca, syn kasztelana płockiego Andrzeja. Po zdobyciu Działdowa został dowódcą załogi tamtejszego zamku, po odebraniu zamku przez Krzyżaków, dostał się do niewoli wraz z rycerzami: Wojciechem z Nagórek i Janem z Zawidza.

1417
Pierwszy znany z imienia wójt Sierpca - Piotr.

1430, 1484, 1496
Pierwsze wzmianki o rajcach miasta Sierpca.

1449
Pierwsza zachowana wzmianka o plebanie parafii Sierpc.

1450
Książę płocki Władysław I nadał Sierpcowi prawo odbywania corocznych jarmarków na św. Wita, patrona parafii.

1478
Popularne na dworze ks. Janusza II w Płocku piwo sierpeckie zakupywano w tym roku 4-krotnie po 18 beczek jednorazowo.

XV w.
Za najlepsze na Mazowszu uznawano piwa wareckie, sierpeckie i gostynińskie.

1483
Wg tradycji objawienie w Sierpcu Naświętszej Panny klerykowi Andrzejowi z Sierpca, w związku z czym rozpoczęto budowę kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.

1483-1488
Wybudowano drugi w Sierpcu kościół - p.w. Wniebowzięcia NMP na górze Loret, w miejscu domniemanego objawienia się Najświętszej Panny Marii.
Ufundowali go bracia Prokop i Feliks Sierpscy, przy udziale mieszczan.

1484
Biskup płocki Piotr z Chodkowa ustanowił przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP kolegium 6 mansjonarzy, których zadaniem było spełnianie określonych funkcji liturgicznych i pomoc w pracy duszpasterskiej w parafii. Ich przełożonym był proboszcz sierpecki.

1489
Książę płocki Janusz I nadał Feliksowi i Prokopowi Sierpskim przywilej na jarmark w Sierpcu na św. Łucję.

1497
Król Olbracht nagrodził występujących z kasztelani sierpeckiej uczestników wyprawy wołoskiej, m.in.: Pawła i Stanisława Rościszewskich, Wojciecha i Strogonomira Wilczogórskich, Stanisława i Pawła Giżyńskich, Jakuba i Stanisława Osieckich, Wojciecha Barnaka, Jan Wawrzyńskiego, Piotra Zglenickiego, Stanisława Rudowskiego.
Znacznie większa ilość szlachty została ukarana, także konfiskatą dóbr, za absencję w tej wojnie.

XV-XVI w.
Wśród studentów Akademii Krakowskiej ponad 30 pochodziło z Sierpca.
Także dwóch profesorów A.K. wywodziło się z naszego miasta: Feliks z Sierpca - lekarz (zm. 1578) oraz Wojciech z Sierpca - filozof i poeta (zm. 1620).

XV-XVI w.
W Sierpcu funkcjonowała lądowa komora celna.

Koniec XV w.
W Sierpcu istniał przytułek dla ubogich - tzw. Szpital. W 1597r. wydano specjalne ustawy, w myśl których szpital miał nie przyjmować "Pijaniców, kosterów albo nierządnych".

XV-XVI w.
Sierpc utrzymywał stosunki handlowe z Płockiem, Dobrzyniem, Toruniem, Poznaniem i Warszawą. W Sierpcu przebywał także przedstawiciel handlowy zakonu krzyżackiego.

XV w.
Na targach i jarmarkach w Sierpcu pojawili się po raz pierwszy Żydzi.

XV-XVI
Właścicielami Sierpca w tym okresie była możnowładcza rodzina Sierpskich (Sieprskich), herbu Prawdzic, wywodząca się z ziemi zawkrzeńskiej (mławskiej).
Był to największy okres rozwoju miasta: powstały murowane kościoły, pierwsze cechy rzemieślnicze, produkcja sukna na dużą skalę, rozwija się handel.

1506
Z części dekanatu płockiego wyodrębniono dekanat sierpecki.

1 XI 1509
Król Zygmunt I Stary wydał we Lwowie przywilej na opatrywanie sukna produkowanego w Sierpcu specjalnym stemplem.

1513
Prokop Sierpski osadził mansjonarzy przy kościele p.w. NMP, ukończonego jego staraniem.

1517
Miastem Sierpc zarządzał burmistrz Paweł Karcz, mający do pomocy trzech rajców.

1518-1519
Z fundacji Zygmunta Starego wzniesiono Kaplicę Szpitalną - obecnie Kościół filialny p.w. Świętego Ducha Kościół Św. Ducha z plebania pod koniec XIX wieku (ok.1900 r.)..

1519-1521
W ostatniej wojnie polsko-krzyżackiej, kasztelan sierpecki-Piotr Kryski z Drobina, dowodził oblężeniem Działdowa, a po zdobyciu miasta i zamku został starostą działdowskim.

ok. 1520
Wzniesiono w Sierpcu murowany kościół farny pod wezwaniem świętych: Wita, Modesta i Krescencji (wykorzystano część romańskiej budowli z XII w) Kościół farny od strony płd. - stan z lat 70-tych XX w..

1530
Wielki pożar strawił 2/3 miasta. W ratuszu spłonęły księgi miejskie i sądowe oraz przywileje dla miasta.

ok. 1520-1530
Najbardziej prawdopodobny termin wykonania polichromii Polichromia późnogotycka z trzeciej dekady XVI na ścianach prezbiterium Kościoła Świętego Ducha.Odkryto ją w 1958 r. w czasie przeprowadzania prac renowacyjnych. Prace przy jej odnawianiu zakończono w V 2002 r. w prezbiterium Kościoła Świętego Ducha Kościół Św.Ducha obecnie. w Sierpcu o cechach malarstwa ściennego późnogotyckiego (częściowo zachowana, odrestaurowana ostatecznie w V 2002 r.).

1534
Sierpc liczył ok. 2400 mieszkańców, w tym ok. 780 związanych z gospodarką rolną.

1534
Podział Sierpca między spadkobierców Feliksa i Prokopa Sierpskich.

ok. 1543
W Paprockiej Woli k. Sierpca urodził się Bartosz (Bartłomiej) Paprocki - wybitny heraldyk i historyk oraz wierszopis (zm. 1614).

1551
Wzmianki w kronikach o Mathiasie de Syerprz (Mateuszu z Sierpca), wybitnym chirurgu.
Oskarżano go także o judaizowanie (udział w nabożeństwach żydowskich, święcenie szabatu).

1553-1554
Komory celne zarejestrowały przewóz z Sierpca 114 postawów sukna (postaw = sztuka sukna długości 30 łokci i szerokości 2 łokcie).

1556
Sierpc został miastem powiatowym, teren powiatu sierpeckiego wydzielono z części powiatów: bielskiego i raciąskiego.

1561-1563
Wojciech Sierpski (z Sierpca), profesor filozofii Akademii Krakowskiej wziął czynny udział w dyspucie rozpoczętej dyskusją między Jakubem Górskim a Benedyktem Herbestem. W 1592r. wydał swoje czołowe dzieło "O powodach nieszczęść bieżącego wieku i ich naprawie" (zm. w 1620 r.).

1563
Feliks Lazarowicz z Sierpca (zm. 1573 r.), lekarz, profesor Akademii Krakowskiej, poddał ostrej krytyce poglądy lekarskie Stanisława Zawadzkiego, co wywołało głośną dyskusję w naukowym środowisku Krakowa.
Najbardziej znane dzieło Feliksa z Sierpca "O morowej zarazie przestroga i nauka" zostało wydane w Krakowie w 1564r.

1564
Wg rejestrów poboru podatków w Sierpcu działało 100 rzemieślników i handlarzy.

1569
Rozbudowa kościoła farnego w Sierpcu staraniem Andrzeja Sierpskiego z Gulczewa, wojewody rawskiego i starosty płockiego.

8 XI 1576
Piotr Potulicki, wojewoda płocki, wraz z synami i Anna z Sierpskich Piwowa, potwierdzili w Toruniu wobec burmistrza Stanisława Nerki i dwóch mieszczan, przywileje miejskie na prawo magdeburskie (w związku ze zniszczeniem dokumentów w czasie pożaru).

1581
Właściciel części Sierpca, Piotr Potulicki, wojewoda płocki, wyodrębnił je jako odrębne miasto Loret (Nowe Miasto Sierpskie) i uzyskuje w 1586r. dla tego miasta przywileje targowe od króla Stefana Batorego. Miasto Loret nie odegrało jednak większej roli (ślady funkcjonowania do połowy XVII w.).

1597
Najprawdopodobniej od tego roku mansjonarze sierpeccy prowadzili szkołę dla chłopców. W 1646 r. biskup płocki Karol Ferdynand Waza zalecił, by do szkoły przyjmować do 20 chłopców.

1598
Radny miejski Jerzy Ossowski poinformował wizytatora biskupiego, iż żona starszego cechu kuśmierzy, Stropankowa, zachowuje się skandalicznie i utrzymuje w karczmie u siebie kobiety podejrzanego zachowania. Współwłaścicielka miasta, Zofia ze Szczawina, nakazała karczmarce by opuściła niezwłocznie Sierpc.

koniec XVI w.
W kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP pojawiła się drewniana figura Matki Boskiej, która zyskała opinię słynącej cudami. Kościół i figura stają się szeroko znanym miejscem pielgrzymek.

koniec XVI w.
Za miastem, w tzw. Borku Sierpeckim, sukiennik sierpecki Orawaz wzniósł kaplicę pod wezwaniem Św.Krzyża na cmentarzu przeznaczonym dla zmarłych na zarazę. Fragment murów przetrwał do dziś.

koniec XVI w.
Sierpc liczył około 2 tys. mieszkańców, będąc drugim co do wielkości miastem Mazowsza Płockiego.

XVI w.
22 studentów Akademii Krakowskiej jako miejsce urodzenia podawało Sierpc.

1614
Spłonął kościół Św. Ducha, po pożarze otrzymał wystrój barokowy.

1620
Staraniem Zofii Potulickiej ze Zbąskich, właścicielki części Sierpca, sprowadzono 6 benedyktynek z Chełmna, dla których wybudowano drewniany klasztor.
W 1625r.-7 zakonnic, w 1651r.-48, w 1696r.-40.

1624
W klasztorze sierpeckim, Zofia Potulicka, podkomorzyna poznańska, właścicielka lewobrzeżnego Sierpca, przyjmowała obiadem króla Zygmunta III.

13 IX 1624
Zofia Ptulicka przepisała na uposażenie klasztoru P.P. Benedyktynek połowę Sierpca i przyległe wioski: Dąbrówka, Żarówka, Studzieniec, Rochocin, Szczutowo, Blizne, Urszulewo, Susk, Dziembakowo i Rogieniczki a także kilka młynów (ogółem 146 włók ziemi).
Klasztor sierpecki stał się jednym z największych właścicieli ziemskich na Mazowszu.

1625
Część Sierpca należąca do rodziny Potulickich (lewobrzeżna) przeszła na rzecz klasztoru P.P. Benedyktynek. W tym samym czasie część należąca do rodziny Piwów (prawobrzeżna) przeszła na własność Jana Bromirskiego, chorążego płockiego.

1626
Sporo szkód w Sierpcu poczynił oddział dragonów szwedzkich króla Gustawa (wypad z terenu Prus).
Podobne szkody wyrządzili korneci szwedzcy w 1628 r.

1628
Ksienia Klasztoru Benedyktynek w Sierpcu, Katarzyna Stryjkowska, prowadziła proces z proboszczem sierpeckim, ks. Janem Paprockim, o prawo do dziesięciny.

1630
Wielki pożar kościoła farnego. Spłonął również klasztor na górze Loret i Stare Miasto.

1633 Kościół sierpecki p.w. NMP odwiedził król Władysław IV. Obiecał ornat w wypadku zwycięstwa w wyprawie moskiewskiej. "Wróciwszy szczęśliwie i prawie cudowne zwycięstwo nad Moskwą odniósłszy przesłał w roku 1635 piękny złotogłowy ornat i antypodium takiejże materii".

1648
Pożar kościoła farnego. Duże szkody w mieście wyrządzili Szwedzi, zabijając wielu mieszkańców.

1651
Pod Sierpcem gromadziło się rycerstwo woj. płockiego, zwołane na pospolite ruszenie przeciw Kozakom i Tatarom.

1652
Ks. Łukasz Paprocki wydał w Warszawie książkę pt. "Łaski cudowne przy kościele sierpskim Wniebowzięcia NMP" w której opisał dokładnie genezę kościoła, cuda dziejące się przy figurze Matki Boskiej oraz dary i ciekawsze wydarzenia związane z figurą.

X 1655
Szwedzi pod dow. gen. Steenbeck'a zajęli Sierpc. Oddział płk. Izraela zrabował Sierpc oraz wymordował rodzinę i gości zamożnego miejscowego szlachcica Wacława Kępskiego. Szwedzi wycofując się do Prus spalili miasto, zrabowali kościoły i klasztor oraz wymordowali mieszkańców.

1656-1658
Sierpc i okolice ponownie spustoszyły wojska szwedzkie i brandenburskie.

ok. 1660
Liczba ludności zniszczonego do fundamentów Sierpca spadła do ok. 400 osób.

1676
Liczba mieszkańców Sierpca spadła do 297.

1695
Po raz pierwszy pojawiła się nazwa miasta w jego dzisiejszym brzmieniu: "Sierpc".

1695
Spłonął Klasztor Benedyktynek. Do 1699 r. został odbudowany.

1699-1711
Najazdy szwedzkie i rosyjskie, przemarsze walczących z sobą wojsk polskich (stronnicy Sasów i Stanisława Leszczyńskiego), zniszczenia, rekwizycje żywności i związany z tym głód, zarazy (dżuma, tyfus, czerwonka) wyludniły miasto.

1703
Pożar klasztoru. Odbudowany został w formie murowanej staraniem Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, biskupa warmińskiego.
Wzniesiono też przy klasztorze drewniany kościół p.w. Św. Rocha (spłonął w czasie pożaru w 1794r.).

1739
Żyd Salomon z Sierpca ukradł z kościoła parafialnego w Jeżewie srebra i puszkę z hostią. Trybunał Piotrkowski nakazał wyrokiem by na miejscu zburzonego domu winowajcy gmina żydowska wzniosła kolumnę murowaną ze stosownymi napisami w języku polskim i łacińskim (istniała jeszcze w 1842r.) Słup żydowski z roku 1739 wystawiony w dzielnicy żydowskiej na miejscu domu Żyda Salomona, który okradł kościół parafialny w Jeżewie, a następnie zbiegł.Akwarela z Albumu Kazimierza Stronczyńskiego.. Sprawca zbiegł do Brandenburgii.

1771
Przywilejem królewskim zwiększono liczbę jarmarków w Sierpcu do 6 w roku.
Ponadto Adam Bromirski uzyskał od króla Stanisława Augusta przywilej na jarmarki w Sierpcu w nowym mieście Włóki (Sierpc prawobrzeżny).

1777
Sierpc liczył 1200 mieszkańców w 180 domach.

1791, 1794
W wyniku wielkich pożarów w Sierpcu liczba domów spadła z 233 (1793r.) do 162 (1797r.).

1792
Jedyne zakłady przemysłowe Sierpca to 10 gorzelni i 2 browary.

1793
Po drugim rozbiorze Polski, Sierpc został włączony do zaboru pruskiego. Polski samorząd został zastąpiony przez magistrat z powołanym przez pruską Kamerę burmistrzem.

1793
Sierpc liczył 1029 mieszkańców, z tego: 498 katolików, 15 ewangelików i 516 Żydów.

21 V 1794
Wielki pożar zniszczył miasto, w tym także kościoły: farny, p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Ducha. Kościół farny w pełni odbudowano dopiero w 1864r.

1794
Po pożarze Sierpca, urzędy powiatowe przeniesiono do Mławy.

1794
Insurekcja Kościuszkowska objęła teren Ziemi Sierpeckiej.

28 VII 1796
Rozkazem króla pruskiego dobra kościoła katolickiego przeszły na własność państwa. W związku z tym Sierpc lewobrzeżny stał się miastem rządowym.

koniec XVIII w.
Część Sierpca należąca do rodziny Bromirskich (prawobrzeżna) przeszła na krótko w posiadanie Jeżewskiego z Rościszewa, następnie znów stał się własnością Bromirskich (Korduli i Marianny).

1800
Sierpc przestał formalnie być siedzibą powiatu. W mieście mieścił się jeden z dwu sądów dla pow. mławskiego.

1800-1857
Szybki wzrost liczby mieszkańców Sierpca: z ok. 920 w 1800r. do 5.149 w 1857r.

1806-1807
Zniszczenia związane z wojną francusko-pruską. W Sierpcu zlokalizowano jeden z 52 magazynów etapowych armii francuskiej; stacjonowała tu dywizja kirasjerów gen. Hautpoulta.

1818-1846
Wybrukowano ulice i place miejskie, prowadząc jednocześnie prace melioracyjno-modernizacyjne (poszerzanie i prostowanie ulic, niwelowanie spadków i.t.p.).

1829
W Sierpcu powstała fabryka sukna i dywanów Józefa Sosnowskiego.
Nad Sierpienicą, w pobliżu kościoła farnego, zbudowano szlachtuz (rzeźnię miejską).

1830
Wybudowano przy nowym rynku jatki miejskie. 12 pomieszczeń przeznaczono na jatki rzeźnicze, 8 na piekarnicze.

1830
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie, z uwagi na niespłacenie długu i odsetek, odjęło właścicielowi, J. Pietrusińskiemu, administrację dóbr Sierpc. W 1865 r. odsprzedano je Komisji Rządowej.

1830
W Sierpcu działało 48 kupców (kupcy, kramarze, handlarze). Byli to wyłącznie Żydzi. Ponadto działało 352 rzemieślników (w tym 113 Żydów).

1830-1831
Wydarzenia powstania listopadowego.
15 III 1831 - przysięgę na wierność Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu podpisało ok. 400 mieszkańców Sierpca (z tego połowa Żydów).

po 1831
W Sierpcu umieszczono rosyjski garnizon wojskowy-oddziały kawalerii i artylerii (stały garnizon powstał po 1863 r.).

1836
Uruchomiono 3 pierwsze latarnie uliczne (rewerberowe).

jesień 1836
Oddano do użytku mieszkańców dwie studnie publiczne z pompami na Rynku i przy jatkach.

1837
Erygowano w Sierpcu parafię ewangelicką.

1838
W Sierpcu istniały dwie szkoły elementarne, niedzielna szkółka rzemieślnicza oraz przyklasztorna szkoła dla dziewcząt.

1839
Zbudowano rzeźnię miejską nad Sierpienicą, na północ od kościoła farnego. Umieszczono w niej osobne izby rzeźnicze dla chrześcijan i Żydów.

1841
Ukończono budowę ratusza miejskiego w Sierpcu Ratusz klasycystyczny z 1841 roku przy placu Kardynała Wyszyńskiego, siedziba Muzeum Wsi Mazowieckiej. Do wybuchu II wojny światowej mieścił się w nim Magistrat, gabinet Burmistrza oraz posterunek Policji Państwowej.Odbywały się w nim także posiedzenia Rady Miejskiej..

IV 1843
Zwiększono liczbę targów w mieście z 6 do 10 w roku.

1845
Józef Pietrusiński wybudował 2 domy murowane piętrowe. W 1865r. na ogólną liczbę 343 domów w mieście, było tylko 8 murowanych.

1855, 1867, 1873, 1894
Epidemie cholery w powiecie. Dotknęła szczególnie ludzi ubogich i dzieci. Na cholerę zmarł w Sierpcu lekarz Wojciech Chrzanowski.
Grasowały także epidemie szkarlatyny (płonica), malarii, odry. Powszechna chorobą była gruźlica.
Leczenie utrudniał brak szpitala w mieście.

1857
Sierpc liczył 5.149 mieszkańców - w tym Żydów 2.571 (51,2%) i Niemców 335 (6,6%).

1862/1863
Zorganizowano w Sierpcu Kasę Oszczędnościową, która jednocześnie udzielała pożyczek najbardziej potrzebującym przy stopie 4%.

1863
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych poleciła wykonać "plan regulacyjny całego miasta Sierpca z oznaczeniem na nim drugiego rynku".

I-XII 1863
Wydarzenia Powstania Styczniowego w pow. sierpeckim.
6-7 II 1863 Sierpc zajął oddział powstańczy Waleriana Ostrowskiego ogłaszając tu władze Rządu Narodowego.

8 XI 1864
Klasztor s.s. Benedyktynek w Sierpcu zaklasyfikowano do tzw. nieetatowych (zakaz przyjmowania nowych sióstr, likwidacja, gdy liczba zakonników spada poniżej 8).

ok. 1865
Ilość dni targowych w Sierpcu zwiększono z jednego do dwu w tygodniu (wtorki i piątki).

1865
Dobra sierpeckie przeszły na własność Komisji Rządowej.

1866
Upaństwowiono ziemskie dobra kościelne. Parafii w Sierpcu, posiadającej dotychczas 200 mórg ziemi, pozostawiono 3 morgi 16 prętów.

1866
Ukazem carskim zlikwidowano prywatną własność miast w Królestwie Polskim. W związku z tym Sierpc po 300 latach znów stał się jednolitym pod względem administracyjnym miastem po włączeniu w jego obręb części prawobrzeżnej.

1867
Z części powiatu mławskiego utworzono rozległy powiat sierpecki.
W chwili powołania powiatu sierpeckiego miasto Sierpc liczyło 5.015 mieszkańców.

1869
Fryderyk Pehlke otworzył browar przy ul. Farnej (z lodownią przy ul. Podgórnej), działający do 1929r.

ok. 1870
Zbudowano drugi plac targowy (Nowy Rynek) wykorzystując dawny niewielki plac targowy (Zielony Rynek) poszerzony aż w okolice Kościoła Św. Ducha (obecnie Plac Chopina).

1871
Funkcjonowanie rozpoczęła pensja dla dziewcząt sióstr Izabeli i Zofii Feist. Dawała wykształcenie na poziomie progimnazjum.

1878
Zostaje założona w Sierpcu księgarnia i czytelnia.

1884
Uruchomiono komunikację omnibusową (dyliżanse) z Sierpca do Płocka.

1884
Rozpoczęto budowę okazałej drewnianej synagogi (na miejscu obecnej stacji benzynowej przy ul. 11 listopada) Największa, drewniana synagoga z połowy XIX w. Znajdowała się w dzielnicy żydowskiej, naprzeciwko Targu Rybnego (dzisiejszej stacji benzynowej prz ul. 11 Listopada). Została podpalona przez Niemców w nocy 29/30 IX 1939 r..

1884-1887 Zbudowano cerkiew w Sierpcu.

1888
W Sierpcu działały: szkoła dla dziewcząt (początkowa) S.S. Benedyktynek, pensja Z.Feist (38 uczennic) i dwie szkoły elementarne (osobne dla chłopców i dziewcząt). Ponadto istniały szkoły wyznaniowe: ewangelicka (16 uczniów) i żydowskie (w sumie 195 uczniów).

1888
W Sierpcu istniało 120 sklepów i magazynów handlowych.

1889
Sierpc posiadał 3 szkoły początkowe, Sąd Pokoju V klasy, Urząd pocztowy i telegraf, 2 apteki, przytułek dla starców i ochronkę dla dzieci.

1891
Rozpoczęła działalność księgarnia i wypożyczalnia książek Arnolda Włoczkowskiego. Prowadziłą także kolportaż książek i czasopism.

1892
Zlikwidowano szkołę dla dziewcząt istniejącą przy klasztorze S.S. Benedyktynek, z uwagi na brak sióstr do jej prowadzenia (od 1864r. nie wolno było do tego klasztoru "nieetatowego" przyjmować nowicjuszy).

1896
Rozpoczęła działalność pensja dla dziewcząt Anny Piniarowicz, nawiązująca do tradycji szkoły żeńskiej sióstr Feist.

1898
Zamknięto schronisko dla chorych i ubogich, istniejące w Sierpcu od 2 poł. XIX w.(brak funduszy).

30 IX 1900
Powstała Straż Ogniowa Ochotnicza Sierpecka Straż Ogniowa Ochotnicza Sierpska w roku 1904.Założona 30 IX 1900 r. W okresie zaborów była jedyną  działającą legalnie polską organizacją..

1900
W Sierpcu powstała Biblioteka Żydowska przy ul. Warszawskiej 16.
W 1929r. liczyła ona 3570 tomów i obsługiwała 130 czytelników (zbiory w językach: jidisz, hebrajskim i polskim).

pocz. XX w.
Ożywienie wytwórczości w Sierpcu. Czołowym przemysłowcem był Jakub Rudowski. Rozbudował i unowocześnił odziedziczoną cegielnię, uruchomił duży młyn parowy i pierwszą elektrownię w mieście.

1900
Sierpeccy parafianie sprzeciwili się decyzji kurii biskupiej o przeniesieniu z Sierpca do innej parafii ks. Bobińskiego, rektora kościoła poklasztornego.

1901
W Sierpcu rozpoczęły działalność Towarzystwa Drobnego Kredytu. Od 1922r. TDK działały pod nazwą Bank Spółdzielczy (do II wojny).

1903
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu zatwierdziło "Ustawę Towarzystwa Śpiewu w Sierpcu pt. "Lutnia".

1903
Gubernator płocki, Nejdhardt, kończąc wizytację Sierpca, zalecił władzom miasta: naprawić natychmiast bruki w mieście, wzmocnić oświetlenie na ulicach, zbudować nową rzeźnię w innym miejscu (z uwagi na odór w mieście), zadbać o należyty wygląd szkół.

1904
Domy murowane stanowiły 10% zabudowy Sierpca.

1905-1906
W wydarzeniach narodowych i rewolucyjnych aktywnie brała udział ludność pow. sierpeckiego.

26 VIII 1906
W Sierpcu powstało Koło Polskiej Macierzy Szkolnej.

1906
Polska Macierz Szkolna założyła szkołę elementarną z polskim językiem nauczania. Mieściła się w klasztorze.

1906
Piotr Tułacz Certyfikat potwierdzający uzyskanie w 1895 r. uprawnień subiekta cukierniczego przez Piotra Tulacza. otworzył cukiernię przy ul. Płockiej. Szczególnie popularna była w okresie międzywojennym. Spadkobiercy prowadzą ją do dziś.

1908
Powstał Sierpecki Oddział reaktywowanego Towarzystwa Naukowego Płockiego. Akces zgłosiło aż 345 osób, czyli trzy razy więcej niż w Płocku.
Prezesem został rejent Wacław Gurbski.

1908-1914
W okresie tym funkcjonował Dom Ludowy przy ul. Farnej, w domu Wyczałkowskiego, nad którym opiekę sprawował oddział TNP.

1909
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu powstała orkiestra dęta Sierpecka Ochotnicza Straż Pożarna w latach 30-tych XX wieku.Na zdjęciu razem z orkiestrą powstałą w 1909 r. .

1909
Uruchomiono samochodowe połączenie pasażerskie Sierpca z Płockiem i Rypinem.

1911-1913
Wzniesiono kościół ewangelicki w Sierpcu (obecny kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbego).

1913
Działalność rozpoczęło żydowskie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe w Sierpcu (od 1926 r.-Bank Udziałowy Spółdzielczy);
Działał także Żydowski Bank Kredytowy.

przed 1915
W Sierpcu Towarzystwo Muzyczne "Lutnia" liczyło ok. 25 członków. Na jego czele stał rosyjski nauczyciel muzyki-Borys Ignatienko. IX 1914-VII 1915
Długotrwałe walki między wojskami rosyjskimi i niemieckimi w okolicach Sierpca.
19 IX 1914 r. Niemcy po raz pierwszy zajęli Sierpc, 12 II 1915 r. do końca wojny. Liczne aresztowania, kontrybucje oraz rekwirowanie żywności i zwierząt.

IX 1915
W Sierpcu powołano Komitety Obywatelskie: Powiatowy (prezes Ignacy de Thun z Koziebród) i Miejski (prezes Wacław Gurbski). Ich zadaniem było niesienie pomocy poszkodowanym przez działania wojenne i reprezentowanie społeczeństwo wobec okupanta.

19 VI 1916
Działalność wznowiło Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, przyjmując jako podstawowe zadanie utworzenie męskiej szkoły średniej.

VI 1916
Zarządzeniem Generała Gubernatora Warszawskiego połączono powiaty: płocki, płoński i sierpecki w jeden powiat płocki.

20 IX 1916
Inauguracja zajęć szkolnych w 4-klasowym Progimnazjum Męskim Filologicznym Otwarcie Progimnazjum Filologicznego Męskiego w dniu 1 IX 1916 r.Mieściło się w budynku przy ul. Piastowskiej 25., dyrektorem został Ignacy Szmidt..

17 X 1916
W Sierpcu urodził się Tadeusz Paciorkiewicz - wybitny kompozytor, organista i pedagog (zm. 1998.). Był wieloletnim wykładowcą w PWSM w Warszawie, w l. 1969-71 rektor tej uczelni. W dorobku kompozytorskim ma m.in.: operę "Romans gdański", opery radiowe "Usziko" i "Ligea" oraz balet "Legenda Warszawska".

1916
Powstały powiatowa i miejska Rady Opiekuńcze organizujące akcje samopomocowe społeczeństwa. Były bardzo aktywne. Na czele powiatowej stanął ks. kanonik Władysław Melcher, a na czele Miejskiej-rejent Wacław Gurbski. (m.in. trzy ochronki dla dzieci, internat dla bezdomnych dzieci z Warszawy, przytułek dla starców, wspomaganie szkół i najbardziej potrzebujących rodzin).

1916
Niemcy wybudowali wąskotorową linię kolejową Toruń-Sierpc. Później przedłużono ją do Nasielska.

koniec 1916
Polska Organizacja Wojskowa dokonała udanego zamachu na niemieckiego komisarza policji w Sierpcu-Gintrowskiego.

IX-XII 1917
Ochotniczy zaciąg do Polskich Sił Zbrojnych (Polnische Wehrmacht) w ramach armii niemieckiej.

1 X 1917
Szkolnictwo przeszło w ręce polskie.

1917
Rozebrano 3 kopuły na cerkwi i kaplicę na cmentarzu prawosławnym.

1917
Powstał Żydowski Klub Sportowy "Makabi". Później własne kluby utworzyły też Bund ("Morgenstern") i Poalej-Syjon Lewica ("Stern").

9-13 XI 1918
Władzę w Sierpcu i powiecie przejęli Polacy. Do 13 XI oddziały niemieckiego wojska, policji i administracja ewakuowały się poza granice Królestwa Polskiego.

1918
Działalność rozpoczęło pierwsze sierpeckie kino nieme. W czasie seansów przygrywała 3-osobowa orkiestra żydowska (skrzypce, kontrabas, trąbka). Właściciel - Jakub Rudowski.

11 VII 1920
W związku z zagrożeniem bolszewickim (wojna polsko-bolszewicka)w Sierpcu powstała Rada Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa pod przywództwem rejenta Wacława Gurbskiego.

11-23 VIII 1920
Sierpc okupowały wojska bolszewickie. Mieścił się tu sztab polowy 4 armii sowieckiej.

VIII-IX 1920
Represje wobec osób współpracujących z bolszewikami, szczególnie działaczy Związku Zawodowego Pracowników Rolnych oraz ludności żydowskiej i niemieckiej.
W niektórych majątkach ziemskich próby przywrócenia kary chłosty.

28 VIII 1920
Do Sierpca przybył premier Wincenty Witos i minister spraw wewnętrznych Leopold Skulski. Spotkali się z władzami i społeczeństwem oraz zapoznali z rozmiarami zniszczeń wojennych.

30 IX 1921
Sierpc liczył 6.722 mieszkańców.

1921
Pierwszy klub piłkarski dla młodzieży polskiej w Sierpcu założył Feliks Szymski.

1922
Do miasta Sierpca przyłączono wsie: Włóki Małe (obecnie ul. Reymonta) i Włóki Piaski (obecnie ul. Kilińskiego) z terenu gminy Borkowo.

22 XI 1922
Kierownictwo Gimnazjum Męskiego powierzono ks. dr Leonowi Pomaskiemu, doskonałemu organizatorowi i pedagogowi, co zapoczątkowało dynamiczny rozwój szkoły.

1923
Funkcję rabina sierpeckiej gminy żydowskiej objął Joszua-Heszel Dawid Goldszlak, a podrabina Dawid Klejman.

30 VI 1924
Oddano do użytku linię kolejową normalnotorową Nasielsk-Sierpc oraz budynek dworca PKP.

1924
Przy Komendzie Powiatowej Policji Państwowej powstała Biblioteka Rodziny Policyjnej (ul. Stodólna-obecnie Narutowicza).

1926-1928
Wykorzystując ruiny dawnej cerkwi wybudowano gmach starostwa.

1926
Powstał Klub Sportowy "Unia" (patronat: OSP, "Strzelec" i Stow. Młodzieży Katolickiej).

1927
Z połączenia gimnazjum męskiego i prywatnej 5-klasowej szkoły żeńskiej humanistycznej Anny Piniarowicz utworzono Koedukacyjne Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej.

1928
Władza powiatu i miasta podjęły decyzję o budowie w Sierpcu Domu Ludowego, potem nazwę zmieniono na "Dom Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".

1928
Strajki w Fabryce Maszyn i Narzędzi Rolniczych "Sierpczanka" w związku z likwidacją oddziału murarskiego i ograniczeniem zatrudnienia.

11 VII 1928
Przejazdem, w drodze do Rypina, bawił w Sierpcu prezydent Ignacy Mościcki.

1 IX 1929
Oddano do użytku nowy gmach szkoły powszechnej w Sierpcu (obecne Gimnazjum).

1929
Połączenia telefoniczne uzyskały wszystkie urzędy gminne powiatu.

18 VI 1931
W wyniku porażenia piorunem i wywołanego gromem pożaru zginęło w Studzieńcu 6 strzelców Przysposobienia Wojskowego.

12 VII 1931
Uzbrojona bojówka sanacyjna pobiła w lesie pod Sierpcem przejeżdżających posłów Stronnictwa Ludowego: dr Stanisława Wronę i Konstantego Paca.

1 IX 1930
Koedukacyjne Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu uzyskało pełne prawa szkoły państwowej.

1930
Nowo wybudowane kino "Stylowe" otworzyli bracia Czajkowscy (przy obecnym Pl. Chopina).
3 września 1939r. wyświetlono tu ostatni film (polski, pt.: "Trzy serca").

1932
Zaprzestano pobierania opłat rogatkowych za wjazd do miasta. Zastąpiono je opłatami placowymi na targowiskach (od 2 poł. XVIII w. funkcjonowały 4 rogatki: przy klasztorze, na Włókach, przy ul. Płockiej i przy ul. Piastowskiej).

28 III 1933
Starosta Leon Rożałowski zakazał działalności Obozu Wielkiej Polski w Sierpcu.

18 XI 1934
Oddano do użytku linię kolejową do Płocka.

1935
Zbankrutował największy zakład produkcyjny w Sierpcu - Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych "Sierpczanka".

1935
W Sierpcu oddano do użytku okazały budynek Domu Katolickiego (po wojnie kino "Jutrzenka").

21 VI 1935
Podczas posiedzenia Rady Powiatu Sierpeckiego uczczono pamięć Marszałka 2-minutową ciszą. Podjęto uchwałę by 900 zł, przeznaczone pierwotnie na kwiaty na trumnę Marszałka, przeznaczyć na cele budowy Domu Ludowego im. Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.

5 XII 1935
Powstał w Sierpcu Uniwersytet Powszechny. Funkcjonował jedynie do IV 1936 r.

19 VIII 1936
W związku z manewrami wojskowymi w Sierpcu przebywał gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, dowódca 2 Dywizji Kawalerii.

IV 1936
Strajki robotników i furmanów pracujących przy budowie linii kolejowej Sierpc-Toruń, prowadzone z inicjatywy PPS, Związku Zawodowego Pracowników Ziemnych i KPP).

15 VIII 1936
Manifestacja Stronnictwa Ludowego i PPS. W przeddzień manifestacji policja skonfiskowała jedną z wydrukowanych ulotek i aresztowała jednego z głównych organizatorów - Zygmunta Wolskiego. Prokuratura otrzymała petycje w sprawie jego zwolnienia podpisane przez ponad 2 tys. osób.

1936
W Sierpcu powstały ośrodki zdrowia.

23 I 1937
Otwarcie linii kolejowej Sierpc-Toruń.

25 IX 1937
Otwarcie linii kolejowej Sierpc - Brodnica.

5-19 XII 1937
Wystawa Radiowa w Sierpcu zorganizowana przez Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju i Rozgłośnię Pomorską Polskiego Radia.
19 XII - transmisja mszy z kościoła na Lorecie na cały kraj.

1937
Strajk kolejarzy w Sierpcu.

1937
Rozpoczęły działalność okręgowe mleczarnie w Sierpcu.

1937
Rada Miejska w Sierpcu odwołała ze stanowiska burmistrza Mirosława Piotrowskiego.

III 1938
Uruchomiono w Sierpcu pierwszą w kraju lokalną rozgłośnię radiową Inauguracja działalności Rozgłośni Regionalnej Sierpc - 1938 r..

XII 1938
W Płocku na Wiśle wybudowano most kolejowo-drogowy, w wyniku czego Sierpc stał się ważnym węzłem komunikacyjnym.

III-VI 1939
W Sierpcu i okolicy stacjonowała Nowogródzka Brygada Kawalerii pod dowództwem gen. Władysława Andersa Pododdział Nowogródzkiej Brygady Kawalerii gen. Władysława Andersa maszerujący ul. Marszałka Śmigłego-Rydza (Płocka). 1939 r..

1938/1939
Duża ofiarność mieszkańców Sierpca i okolic na Fundusz Obrony Narodowej w związku z zagrożeniem niemieckim Zbiórka uliczna na Fundusz Obrony Narodowej. ok. 1938 r..

3 IX 1939
Bombardowanie Sierpca. Kilka osób zginęło, bomby uszkodziły budynek szpitala.

8 IX 1939 Wojska niemieckie zajęły Sierpc.

30 IX 1939
Niemcy podpalili największą synagogę w Sierpcu.

8,12 X 1939
Sierpc znalazł się w rejencji ciechanowskiej Prus Południowo-Wschodnich Granice rejencji ciechanowskiej utworzonej w czasie II wojny swiatowej.Sierpc, który był stolicą powiatu przemianowano na Sichelberg (powiat sierpecki-Kreis Sichelberg.). Nazwę miasto zmieniło na Schirps, później Siechelberg Generalna Gubernia i ziemie wcielone do Rzeszy w czasie II wojny światowej..

XI 1939
Niemcy wywieźli Żydów z pow. sierpeckiego do Generalnej Guberni (część także do getta w Mławie). W sierpeckim getcie (na Włókach) pozostało ok. 500 osób wykorzystywanych do pracy.

I 1940
Niemcy wymordowali chorych, starych i niepełnosprawnych.

II 1940
W Myślinie k. Sierpca rozstrzelano 60 kobiet (Polki i Żydówki) za handel żywnością i prostytucję.

4-5 IV 1940
Aresztowano kilkuset nauczycieli, urzędników i właścicieli ziemskich z pow. sierpeckiego. Po dłuższym pobycie w więzieniu, w obecnym klasztorze i areszcie gestapo, ok. 600 osób wysłano do obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen.

1 IX 1940
Niemcy rozstrzelali na Glinkach w Sierpcu 42 Polaków przywiezionych z likwidowanego obozu w Działdowie, w tym wielu sierpczan. Uratował się jedynie Kazimierz Rzeszotarski uciekając do rzeki.

1940
Działalność na terenie pow. sierpeckiego rozpoczęła Chłopska Organizacja Wolności i jej organ wojskowy Polska Organizacja Zbrojna. Jesienią 1942 r. struktury POZ weszły w skład AK.

wiosna 1940
Powstały w pow. sierpeckim struktury Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego w okresie późniejszym na Armię Krajową.

1940
Rozpoczęło działalność w pow. sierpeckim Stronnictwo Ludowe "Roch" i jego siła zbrojna Bataliony Chłopskie.

XII 1940
Powołano struktury powiatowe Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich "Młot i Sierp", o orientacji komunistycznej. Jednocześnie miano tworzyć jej oddziały zbrojne o nazwie "Czerwona Milicja".

V 1941
Bojówki niemieckiej organizacji młodzieżowej Hitlerjugend zniszczyły przydrożne figury i kapliczki w Sierpcu i okolicy.

1941
Na terenie powiatu Niemcy zorganizowali kilka obozów pracy, więźniów z nich wykorzystywano do prac w okolicy.

I 1942
Ostatnią partię sierpeckich Żydów wywieziono do getta w Strzegowie, a stamtąd do obozów masowej zagłady w Oświęcimiu i Treblince.

IX 1942
Do sierpeckiego więzienia w budynku klasztoru przywieziono 152 nauczycieli i uczniów z Bydgoszczy, których później zamordowano przy obecnej ul. Wojska Polskiego.

jesień 1942
Powstał Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Sierpcu.
Jako ramię zbrojne PPR utworzono Gwardię Ludową.

jesień 1942
W skład Armii Krajowej weszły struktury powiatowe Polskiej Organizacji Zbrojnej i większość Narodowej Organizacji Wojskowej.
Poza Armią Krajową pozostały: Gwardia Ludowa, Bataliony Chłopskie i część NOW, przekształcona w Narodowe Siły Zbrojne. 1942
W obozie koncentracyjnym w Dachau zamordowany został Felicjan Tułodziecki, radny miejski, przywódca PPS w Sierpcu.

początek 1943
Zorganizowano Delegaturę Rządu londyńskiego na powiat sierpecki.

XII 1943
Jedyny w czasie okupacji egzamin maturalny: część pisemna w domu Jana Kłobukowskiego, ustna - w innych mieszkaniach. 14 maturzystów, komisja egzaminacyjna: Franciszek Midura (przewodniczący), Zofia Gałęska, Barbara Wandlówna.

1943
Nauczyciel Stanisław Kopyra opracował elementarz, który wydrukowano nielegalnie w niemieckiej drukarni Horna w Sierpcu przy ul. Płockiej (ok. 500 egz.).

27 VI 1944
Na konspiracyjnej naradzie w Skoczkowie powstała Powiatowa Rada Narodowa dla powiatu sierpeckiego.

jesień 1944
W efekcie aresztowania szefa formacji BCh w obwodzie mławskim, Tadeusza Klonowskiego ps."Grom", który załamał się pod wpływem tortur, aresztowano ok. 300 osób, w tym wielu z pow. sierpeckiego.

10 I 1945
Największa w okresie okupacji bitwa partyzancka w okolicach Sierpca. W Podlesiu k. Gójska AL rozproszyła oddział niemiecki, zabijając kilkunastu żołnierzy oraz zdobywając sprzęt i zaopatrzenie.

19 I 1945
Przed opuszczeniem Sierpca Niemcy zamordowali w więzieniu 80 Polaków, aresztowanych przeważnie za drobne przestępstwa gospodarcze (nielegalny ubój, handel itp.) .

20 I 1945
Ok. godz. 13:00 Sierpc został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej przez oddziały 65 Armii gen. Pawła Batowa, walczącej w składzie II Frontu Białoruskiego.

I 1945
W powiecie sierpeckim aresztowano 98 osób pod zarzutem współpracy z okupantem. Ok. 200 osób związanych z niekomunistycznym zbrojnym ruchem oporu (AK, NSZ) i władzami Państwa Podziemnego aresztowano i wywieziono na Wschód.

20 I 1945-1953
Na terenie powiatu sierpeckiego i terenach sąsiednich działało antykomunistyczne podziemie zbrojne. Największe nasilenie walk przypadło na lata 1946-47.

23 I 1945
Zebranie organizacyjne Związku Walki Młodych w Sierpcu. W tym okresie była to najliczniejsza organizacja młodzieżowa związana z PPR. Inne organizacje młodzieżowe, mniej liczne, to OMTUR (związana z PPS) i ZMW RP "Wici" (związana z ruchem ludowym).

24 I 1945 Pierwsze po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Sierpcu. Na drugim posiedzeniu 10 II wybrano na burmistrza Zenobiusza Strześniewskiego.

I 1945
W budynku przy ul. Narutowicza wznowiła naukę Publiczna Szkoła Powszechna nr 2, jako pierwsza w Sierpcu.

II 1945
Rozpoczęło działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

III 1945
Władze powiatowe powołały pierwszą w dziejach miasta bibliotekę publiczną - Bibliotekę Powiatową. Znajdowała się przy ul. Stodólnej 9 w domu nauczycielki Zofii Sułkowskiej (obecnie ul. Narutowicza). 1 VII 1945
Sierpc liczył 7.870 mieszkańców.

VII 1945
Zarząd Miejski w Sierpcu zorganizował przedszkole dla 145 dzieci i żłobek dla 36 dzieci.

1945-1946
Ośrodkiem życia publicznego i kulturalnego w mieście stał się gmach Domu Wolności (seanse filmowe, przedstawienia, akademie i tp.). Obecnie w budynku tym działa Dom Kultury.

25 V 1946
We wsi Zawidz został zamordowany przez funkcjonariuszy MO Franciszek Łazowski, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracownik starostwa w Sierpcu. Jego pogrzeb zgromadził ok. 5000 osób.

1 IX 1946
W Sierpcu powstała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa - o kierunkach nauczania metalowym i krawieckim. Stanowiła zalążek obecnego Zespołu Szkół Nr 1.

1946
Przemysł Sierpca to 3 młyny, 2 wiatraki, tartak, mleczarnia, 3 wytwórnie wód gazowanych, 2 kaflarnie, 2 kaszarnie elektryczne i 1 olejarnia.

1946
Powstał Zespół Folklorystyczny Ziemi Sierpeckiej, zwany potocznie "Weselem Sierpeckim" Zespół Folklorystyczny Ziemi Sierpeckiej. Powstał w Sierpcu w 1946 r., zwano go potocznie "Weselem Sierpeckim"..
Na jego potrzeby W.Modzelewska i J.Mroczyński odtwarzyli tradycyjny strój ludowy kobiety i mężczyzny z okolic Sierpca Występ Wesela Sierpeckiego..

31 XII 1946
Liczba ludności Sierpca wynosiła 9300 osób.

V 1947
Budynek klasztoru sierpeckiego przywrócono Benedyktynkom. Wcześniej przez ok. 50 lat budynek klasztorny służył jako więzienie, po likwidacji klasztoru w 1892r.

1948
Sierpc opuściło ostatnie 8 rodzin żydowskich.

1948-1953
Na terenie pow. sierpeckiego działała ostatnia większa grupa podziemna - oddział Wacława Grabowskiego ps. "Puszczyk".

I 1950
Dzięki staraniom dr Konstancji Jeśman powstała w Sierpcu Poradnia Przeciwgruźliczna.

XII 1950
Rozpoczęła działalność stacja Pogotowia Ratunkowego w Sierpcu, kierowana przez dr Tomasza Rajkowskiego Pierwszy zespół pracowników Pogotowia Ratunkowego w Sierpcu - ok. 1950 r..

1954
W Sierpcu oddano do użytku czterokanałową lokomotywownię, co podniosło rangę węzła kolejowego.

1 I 1956
Z północno-wschodniej części powiatu sierpeckiego wyodrębniono nowy powiat żuromiński.

1956
Działalność rozpoczął Powiatowy Dom Kultury w Sierpcu.

1957
Powstał Szkolny Związek Sportowy, obejmujący wszystkie szkoły w mieście.

1958
Przy LO powstał Międzyszkolny Klub Sportowy "Mazur".

10 IV 1958
Zarejestrowano pierwszy w Sierpcu telewizor w świetlicy Ligi Przyjaciół Żołnierza, w dzień później - drugi w PDK.

1 X 1958
Walne zebranie założycielskie sierpeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

1958
Oddano do użytku w Sierpcu nowoczesną Stację Ujęcia i Oczyszczalnię Wody, co umożliwiło szybką rozbudowę sieci wodociągowej w mieście.
W 1958r. długość linii wodociągowych liczyła 800 m.

1958
W trakcie prac renowacyjnych odkryto na ścianach prezbiterium Kościoła Świętego Ducha polichromię późnogotycką z trzeciej dekady XVI w. - jedną z nielicznych zachowanych na Mazowszu. Polichromia późnogotycka z trzeciej dekady XVI na ścianach prezbiterium Kościoła Świętego Ducha. Odkryto ją w 1958 r. w czasie przeprowadzania prac renowacyjnych. Prace przy jej odnawianiu zakończono w V 2002 r.
Prace przy odnawianiu zakończono w V 2002 r.

1959
Początek budowy nowego gmachu dla szpitala w Sierpcu.

I 1961
Oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu.

1 IX 1961
Działalność rozpoczęło Technikum Ekonomiczne w Sierpcu - obecny Zespół Szkół Nr 2.

14 i 18 XII 1963
Oddano do użytku 2 pierwsze domy wybudowane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (os. Drzymały).

1964
Powstało Technikum Mechaniczne.

1965
Oddano do użytku nowo wybudowany budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Słowackiego, mieszczący kilka placówek specjalistycznych i laboratorium.

1965
Funkcjonowanie rozpoczęła Wytwórnia Pasz Treściwych "Bacutil" w Sierpcu.

V 1969
Rozpoczęto budowę browaru w Sierpcu.

1 IX 1968
Działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa Nr 4 - specjalna, dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju umysłowym.

XI 1969
W Sierpcu powstał Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego. Pierwszym prezesem został Franciszek Midura.

1969
Przy KS "Start" powstała sekcja piłki nożnej.

16 II 1970
Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała własny budynek i internat (przy obecnej ulicy Armii Krajowej).

17 VII 1970
Powstał pierwszy na terenie Sierpca ogród pracowniczy (działkowy) - "Malinka".

1971
W Sierpcu powstało Muzeum Etnograficzne.

16 II 1972
Oddano do użytku nowy gmach urzędu pocztowego i telekomunikacyjnego przy ul. Płockiej.

31 V 1972
Uruchomiono nowo wybudowany browar w Sierpcu.

1972
Zakończono budowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu.

7 I 1973
W ramach Spółdzielni "Jedność" rozpoczęły działalność zakłady odzieżowe.

1 IX 1974
Powstał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Sierpcu.

28 I 1975
Powstał ogród pracowniczy im. Marii Konopnickiej - największy w Sierpcu.

III 1975
Powstał w Sierpcu Park Etnograficzny.

30 VI 1975 W związku z likwidacją powiatów w skali krajowej, zlikwidowano także powiat sierpecki.

29 IX 1977
Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu otrzymała nowy lokal w rozbudowanym na jej potrzeby gmachu przy ul. Płockiej 30.

1 IX 1976
Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu przeniosło się do zbudowanego na jego potrzeby gmachu przy ul. Konstytucji 3 Maja i otrzymało imię mjra Henryka Sucharskiego.

9 V 1978
Uroczyste otwarcie Domu Kultury Związku Nauczycielstwa Polskiego ("Dom Nauczyciela") przy ul. E.Tułodzieckiego. Stał się siedzibą ZNP, ZHP, Oddziału TNP, mieścił Bibliotekę Pedagogiczną, Poradnię Wychowawczo-Zawodową oraz Salę Koncertową Zaproszenie na uroczystość otwarcia Domu Kultury Związku Nauczycielstwa Polskiego 9 V 1978 r. w Sierpcu..

1978
W Sierpcu utworzono Ludowy Zespół Sportowy "Gryf".

IX-X 1980
Powstanie NSZZ "Solidarność" w Sierpcu. Na czele komitetu założycielskiego stanęli Jacek Teleszyński (lekarz) i Wiesław Lewandowski. Pierwsza komórka "Solidarności" działała w PKS-ie.

13 XII 1981
W związku z wprowadzeniem stanu wojennego, w Sierpcu zatrzymano na 48 godzin kilkunastu działaczy NSZZ "Solidarność".

1981
W związku z rozwojem miasta i wzrostem liczby mieszkańców, parafię sierpecką podzielono na trzy: św. Benedykta, świętych: Wita, Modesta i Krescencji oraz św. Maksymiliana Kolbego.

1982
W Sierpcu powstała filia Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Płocku.

1985
Z połączenia Parku Etnograficznego i Muzeum, powstało Muzeum Wsi Mazowieckiej. W chwili otwarcia udostępniono 26 budynków.

1985
LO otrzymało nowoczesną Halę Sportową.

V 1989
W Sierpcu oddano do użytku nowoczesną centralę telefoniczną na 5000 numerów.

III 1990
W likwidowanym sierpeckim kinie "Jutrzenka" wyświetlono ostatni film ("Czy leci z nami pilot?" prod. USA). Kasa biletowa w budynku dawnego kina "Jutrzenka". Stan z września 2003 r.

1 IX 1990
Powołano Urząd Rejonowy w Sierpcu, będący terenową ekspozyturą rządowej administracji ogólnej.

IX 1990
Rozpoczęły działalność Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Marjoss" w Sierpcu.

1 VI 1990
Władza lokalna w mieście i gminach wróciła w ręce samorządów lokalnych.

27 V 1990
Wybory samorządowe, w wyniku których wyłoniono 28-osobową sierpecką Radę Miejsko-Gminną.

1 I 1991
Całkowite usamodzielnienie Zakładów Piwowarskich w Sierpcu. Powstało przedsiębiorstwo państwowe "Zakłady Piwowarskie w Sierpcu".

4 V 1991
Oddano do użytku nowo wybudowany budynek banku PKO, przy ul. Braci Tułodzieckich Nowy budynek banku PKO, oddany do użytku 4 V 1991..

27 IV 1991
Uchwałą Rady Miejsko-Gminnej w Sierpcu powołano Fundację "Sierpc 2000".

VI 1991
Na przewodniczącego Rady Naczelnej Stowarzyszenia "Pax" (póżniej "Civitas Christiana") wybrano pochodzącego z Sierpca Ziemowita Gawskiego, długoletniego przewodniczącego oddziału "Pax" w Płocku.

26 IX 1991
Podział dotychczasowej administracyjnej jednostki miejsko-gminnej na dwie: miasto Sierpc i gminę wiejską Sierpc. Podział funkcjonuje od 1 I 1992 r.

18 II 1992
Utworzenie Spółki "Cargill-Pasze" w Sierpcu. "Cargill-Pasze"-dawny "Bacutil". Jeden z największych zakładów sierpeckich. W 1992 r. 60% udziałów w "Bacutilu" przejęła amerykańska firma "Cargill".

3 VI 1992
Rozpoczyna działalność Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Budexpol". Jest to obecnie jedna z większych firm w Sierpcu.

17-20 IX 1992
Obchody 670-lecia lokacji Sierpca.

31 III 1993
W Sierpcu zanotowano 2199 bezrobotnych (26% zdolnych do pracy).

1 IX 1993
Odsłonięcie w Sierpcu Pomnika Ofiar Katyńskich, w miejscu zdemontowanego pomnika Juliana Marchlewskiego Demontowanie pomnika Juliana Marchlewskiego, który stał w obecnym Parku im. Solidarności.Obecnie na tym miejscu jest pomnik poświęcony oficerom pomordowanym przez Sowietów. Zdjęcie wykonane przez przypadkowego widza.. 22 I 1994
Otwarto Studio Telewizji Kablowej w Sierpcu będące własnością 3 spółek warszawskich ("Mesat", "Mescomp" i "Intercity").

1 I 1996
PKP zawiesiła połączenia pasażerskie na trasie Sierpc-Płock.

28-30 VI 1996
Odbył się I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania". Od tej odbywa się co roku.

4 IX 1996
Doprowadzono gaz przewodowy do Sierpca. Stację pomiarowo-redukcyjną I-go stopnia otworzono w Borkowie Kościelnym.

1 I 1999
Utworzono powiat sierpecki Granice powiatu sierpeckiego utworzonego 1 I 1999 r..

II 1999
Otwarcie krytego basenu kąpielowego w Sierpcu.

28 VI 1999
Firma niemiecka "Bitburger Brauerei" przejęła 99,5% udziałów w Spółce Zakłady Piwowarskie w Sierpcu S.A.

3 IV 2000
PKP zawiesiło przewozy pasażerskie na trasie Sierpc-Brodnica.
Obecnie funkcjonują już tylko przewozy pasażerskie na trasie Nasielsk-Sierpc-Toruń.
Nie funkcjonuje także od dawna parowozownia. Ruchliwy dawniej węzeł PKP pustoszeje.

1 X 2000
W Sierpcu wystartował Wydział Zamiejscowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie - zaczątek pierwszej w dziejach miasta szkoły wyższej.
Studia podjęło 107 studentów, głównie z powiatu sierpeckiego.

30 VI 2000
Liczba ludności Sierpca wynosiła 19.778 mieszkańców, całego powiatu sierpeckiego 56.003.


Zauważyłeś błąd na stronie?

[x]
O nas | Napisz do nas ^^ do góry


Wszelkie materiały, artykuły, pliki, rysunki, zdjęcia (za wyjątkiem udostępnianych na zasadach licencji Creative Commons)
dostępne na stronach Sierpc online nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez zgody Autora.