3/2001
II FORUM GOSPODARCZE W SIERPCU 19 maja 2001r.
"Na ratunek małemu miastu"

Otwarcia Forum dokonali poseł Mariusz Ambroziak i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej Zdzisław Dumowski występujący wraz z prezesem Stowarzyszenia na rzecz Obrony i Wspierania Drobnej Wytwórczości, Handlu i Usług w Sierpcu Włodzimierzem Bruździńskim oraz wiceprezesem Towarzystwa Edukacyjnego "Być w Europie" Stanisławem Solką. W prezydium Forum zasiedli także starosta sierpecki Paweł Ambor i burmistrz Sierpca Marek Kośmider. W Forum uczestniczyło blisko sto osób.

Od lewej: Marek Kośmider - burmistrz Sierpca, Stanisław Solka, Włodzimierz Bruździński. Na mównicy - poseł Mariusz Ambroziak

W swym referacie "Sierpc - typowe małe miasto z problemami" prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej, Zdzisław Dumowski, scharakteryzował pokrótce sytuację społeczno-ekonomiczną miasta Sierpca, podkreślając, że jest podobna do sytuacji innych miast tej wielkości jak Lipno, Żuromin, Płońsk, Mława.

W zastępstwie pani wiceminister Grażyny Gęsickiej z Ministerstwa Pracy, której przybycie do Sierpca uniemożliwił wyjazd do Brukseli, wystąpiła pani Diana Jabłońska, specjalista w Departamencie Programów Przedakcesyjnych i Strukturalnych w Ministerstwie Pracy. Prelegentka w swej wypowiedzi "Rząd przeciwko bezrobociu na terenach średnio - i słabo zurbanizowanych" skupiła się unijnych programach wsparcia dla takich terenów jak też poinformowała o warunkach koniecznych do spełnienia przy zabiegach o uzyskanie unijnych funduszy.

W imieniu Ministerstwa Gospodarki wystąpił pan Tomasz Gorzeński, radca ministra, który przedstawił "Politykę rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw", informując zarazem o założeniach polityki regionalnej rządu. W swym wystąpieniu dał pozytywny obraz rządu, który okazuje troskę małym i średnim przedsiębiorstwom i liczy na współpracę z samorządami województw odpowiedzialnymi za regionalne strategie rozwoju.

Prezentacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dokonali wiceprezes pan Włodzimierz Dzierżanowski, oraz dyrektor Zespołu Promocji i Strategii PARPu, pani Aleksandra Sztetyłło. Ich łączne wypowiedzi stanowiły potwierdzenie założonej tezy, że "samoorganizacja przedsiębiorców jest wymogiem gospodarki rynkowej", a pomocą w tym zakresie służy Krajowy System Usług dla MSP.

Włocławskiego "Lewiatana Holding'94" zaprezentował jego założyciel i prezes pan Waldemar Nowakowski. W swym wstąpieniu zawarł krótką historię "Lewiatana" jako organizacji kupieckiej o polskim kapitale przeciwstawiającej się sieci zagranicznych marketów.

Swymi doświadczeniami w zakresie współpracy handlowej z Ukrainą podzielił się wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pan Janusz Bieńkowski. Bronił tezy o konieczności podtrzymywania naszego zainteresowania rynkiem ukraińskim.

Najwięcej emocji wśród zebranych wzbudziły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Gospodarki, ponieważ ich wypowiedzi miały charakter perspektywicznych wizji społeczno-gospodarczych, do jakich prowadzi Polskę polityka rządowa. Tymczasem w toku dyskusji, w której wzięli udział starosta sierpecki, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy i kilku prezesów miejscowych przedsiębiorstw, wyłonił się obraz lokalnych problemów społecznych i gospodarczych przytłaczających miejscowe urzędy powołane do ich rozwiązywania.

Wystąpienia przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości były odbierane przez pryzmat informacji o tym, że rząd odchodzi od dotychczasowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i stawia na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Dowodem na taką politykę rządu jest wzrost nakładów na ten cel z 60 mln zł w 2000 r. do 200 mln zł w 2001 r.

Szczególnie żywo zareagowała zebrana na sali grupa handlowców na wystąpienie prezesa "Lewiatana", który mówił o problemach włocławskich kupców przeciwstawiających się marketom, co doskonale korespondowało z sytuacją sierpeckiego środowiska drobnych kupców broniących się przed powstaniem kolejnego, szóstego już marketu w 20tysięcznym mieście.

Wypowiedź wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wykraczała poza doświadczenie zebranych przedsiębiorców i została odebrana przede wszystkim jako informacja o nowych możliwościach gospodarczej działalności.

W ostatniej części programu prezentowały się przedsiębiorstwa zaproszone na Forum. Swe oferty przedstawiły: Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. - Fermentownia w Krasnymstawie, Niezależny Operator Międzystrefowy "NOM" S.A. w Warszawie, PKO BP O/Centrum Płock, "Mera-Pnefal" S.A. w Warszawie, "Cardif-Polska" S.A. w Warszawie, "RUCH" S.A. O/Płock.

Obecni na Forum przedsiębiorcy reagowali na przekazywane treści stosownie do swojej wiedzy i doświadczeń. Układ wystąpień zaproszonych prelegentów (przedstawiciele rządu - instytucji rządowych wspierających mały i średni biznes - przedstawiciele organizacji gospodarczych - przedsiębiorcy) stwarzał okazję do zbudowania sobie pełnego obrazu sytuacji. Zaprezentowana na Forum problematyka uderzała w wytworzone przyzwyczajenia przedsiębiorców, którzy od wielu miesięcy przeżywają zawód, że Urząd Pracy nie wywiązuje się z umów już zawartych. Opór budziły informacje, iż środki rządowe przeznaczone na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem PARPu są przeznaczone głównie na szkolenia osób zarządzających przedsiębiorstwami. Nie budziły emocji informacje, że dotacje PARPu dotyczą także finansowania części kosztów uzyskiwania certyfikatów z zakresu systemów zarządzania jakością , środowiskiem i bezpieczeństwem pracy oraz finansowania części kosztów przygotowania do uczestnictwa w regulowanym rynku papierów wartościowych. Największe zainteresowanie przedsiębiorców wzbudziło wystąpienie przedstawiciela "Lewiatana", ponieważ korespondowało z ich osobistym doświadczeniem.

Obecni na Forum przedsiębiorcy w swojej przeważającej większości dowiadywali się po raz pierwszy o praktycznym wymiarze działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Przyswojenie tych informacji wymaga czasu dłuższego niż czas trwania Forum.

Wśród zgłaszanych pod adresem rządu oczekiwań ze strony przedsiębiorców obecnych na Forum były następujące:

1. wprowadzenie nowego mechanizmu regulacji finansowych między podmiotami gospodarczymi, który pozwalałby na obligatoryjne uzyskiwanie zapłaty za sprzedany towar czy wykonaną usługę,

2. wprowadzenie przepisów o obowiązku płacenia podatku VAT przez podmiot odbierający zakupiony towar czy usługę, a nie jak obecnie przez sprzedającego towar i usługę,

3. utrzymanie dotychczasowych form współpracy między Powiatowym Urzędem Pracy a przedsiębiorcami.

WNIOSKI Z FORUM

1. Ujawniona została prawda, iż sierpecki biznes jest bardzo słabo zorganizowany, mimo że istnieje w Sierpcu Cech Rzemiosł Różnych, Towarzystwo Gospodarcze grupujące większych przedsiębiorców oraz Stowarzyszenie na rzecz Obrony i Wspierania Drobnej Wytwórczości, Handlu i Usług grupujące głównie drobnych kupców. Słabo zorganizowani przedsiębiorcy są mało skuteczni w kontaktach z lokalną władzą.

2. Przedsiębiorcy uczestniczący w Forum dowiedzieli się, że skorzystanie z rządowej pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw jest możliwe, ale wymaga wysiłku od nich samych, do czego nie są przygotowani.

PODSUMOWANIE EFEKTÓW FORUM

1. Forum było planowane na 150 uczestników. Wielu sierpeckich przedsiębiorców nie wzięło w nim udziału mimo imiennych zaproszeń. Przybyły natomiast delegacje z sąsiednich powiatów: płońskiego, płockiego, gostynińskiego i sochaczewskiego i Forum w ten sposób nabrało charakteru międzypowiatowego spotkania gospodarczego.

2. Forum umożliwiło dotarcie z informacją o gospodarczej polityce rządu wobec terenów słabo - i średnio zurbanizowanych. Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Gospodarki mieli możność bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami działającymi daleko od stolicy i zapoznania się z ich punktem widzenia na temat polityki rządu wobec prowincji i działającego tu biznesu.

3. W czasie trwania Forum dochodziło do osobistych kontaktów między przedsiębiorcami, co dawało nieoczekiwane rezultaty. Od lat współpracujący z Zakładami Tytoniowymi S.A. w Lublinie właściciele sierpeckiej spółki "Transport Międzynarodowy - Bracia Lipińscy" poznali się z dyrektorem Zakładów i po krótkiej rozmowie postanowili wyeliminować operującego między nimi pośrednika.

4. Forum stanowiło okazję do promocji miasta, czemu służyły materiały wręczane każdemu uczestnikowi oraz część towarzyska zorganizowana w skansenie - miejscu, gdzie kręcono zdjęcia do "Szwadronu" Machulskiego, "Ogniem i mieczem" Hoffmana i "Pana Tadeusza" Wajdy.

5. Forum było drugim z kolei. W opinii uczestników zostało ocenione wyżej niż ubiegłoroczne.

Zdzisław Dumowski