1/2002
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej
Koło Przyjaciół Biblioteki ogłasza V edycję konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży

MŁODZI SIERPECCY TWÓRCY LITERATURY

Celem konkursu jest stworzenie możliwosci wszystkim dzieciom i młodzieży realizowania siebie poprzez tworzenie, a także rozbudzanie fantazji i wyobraźni literackiej.

W roku przyszłym, podczas finału tegoż konkursu obchodzić będziemy mały jubileusz. W 2003 r. minie 10 lat od ogłoszenia naszego I konkursu. W ciągu minionych lat otrzymaliśmy 303 prace 96 autorów. Najciekawsze z nich nagrodziliśmy i opublikowaliśmy w tomikach (motto do każdego z tomików pochodzi z wyróżnionych utworów)"Widzę dobro i zło, mój ból i nadzieję"(1994); " Są ze mną moje marzenia" (1996); "Wszystko teraz jest inne" (1998), "Czynić piękno, być czułym, kochać, bez względu na wszystko żyć" (2000).

Duże zainteresowanie konkursem upoważnia i zachęca nas organizatorów, do kontynuowania i popularyzacji kolejnych edycji konkursu na terenie Sierpca i powiatu sierpeckiego.

Zasady uczestnictwa:

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z terenu miasta Sierpca i poszczegól-nych gmin powiatu sierpeckiego. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do dnia 31 stycznia 2003 r. utworów literackich swego autorstwa, dotychczas nie publikowanych: zestawu 3 wierszy lub też utworu prozatorskiego o dowolnej treści i objętości, w postaci maszynopisu lub czytelnego rękopisu - opowiadania, humoreski, bajki, eseju, reportażu, fragmentu większej całości.

Prace powinny być oznaczone godłem (pseudonimem) autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tymże godłem z danymi dotyczącymi autora (imię i nazwisko, adres, szkoła i klasa).Prace przyjmowane będą w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Płocka 30 I piętro) w godzinach pracy Biblioteki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2003 r. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa w czterech kategoriach wiekowych :

I grupa - dzieci z klas ll-IV

II grupa - dzieci z klas V-V1

III grupa - młodzież z klas gimnazjalnych

IV grupa - młodzież szkół średnich

W każdej grupie wiekowej przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych i wyróżnień .Wzorem lat ubiegłych wydamy również tomik z nagrodzonymi pracami. O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs poinformujemy zainteresowanych odrębnym pismem.

Zapraszając do udziału w konkursie, mamy nadzieję, że wśród kolejnych roczników młodych Sierpczan jest niemniej wędrowców w drodze na Parnas niż w latach poprzednich.

Przewodniczący Koła Przyjaciół MBP mgr Jan .Rzeszotarski

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej mgr Maria Wiśniewska